Vedtægter for Aktivitetshuset Kastaniegården.

 

 

§ 1.  Navn og Hjemsted:

 

Husets navn er Aktivitetshuset Kastaniegaarden.

Hjemsted er Kastaniegaarden, Skolegade 5 7490 Aulum.

Herning Kommune.

 

§ 2. Husets formål:

 

Det er husets formål at arbejde for, at pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister

sikres de bedst mulige forhold, til at udfolde deres interesse.

At sikre sammenhæng i Husets tilbud så brugernes interesse og behov tilgodeses i videst mulig omfang.

At frivillige hjælpere får så gode arbejdsvilkår, som det er mulig.

 

§ 3. Centerrådets: arbejdsopgaver m.v. er bl. a:

 

At drive huset som en selvstændig enhed, efter retningslinierne i Mål og Rammer, vedtaget af Herning kommune social og sundhedsudvalg.

At planlægge husets aktiviteter så alsidig, at flest mulig brugere bliver tilgodeset.

At fremme brugernes egen indsats i huset gennem fællesskab og socialt samvær.

At informere om husets muligheder og tilbud udadtil.

At udarbejde retningslinjer for husets lokaler så de udnyttes bedst mulig.

At udforme principper for servicefunktioner og administration.

Centerrådet udarbejder hvert kalenderår budget og regnskab for aktivitetshuset, som fremsendes til Aktivitet og Pleje i Herning Kommune, til godkendelse.

At informere om og motivere til omstilling og holde sig orienteret om udviklingen indenfor ældreområdet.

At udforme aktiviteterne i samspil med lokalområdet.

At medvirke ved ansættelse af aktivitetsmedarbejder, i det omfang det er muligt

 

§ 4. Medlemskab:

 

Medlem er en hver som har løst både det kommunale brugerkort og et lokalt brugerkort til Kastaniegaarden, og derved valgbar til centerrådet og har stemmeret til årsmødet.

 

§ 5. Årsmøde:

 

Årsmødet er husets øverste myndighed, indenfor de af lovgivningen til enhver tid fastsatte grænser.

Der kan aldrig vedtages noget som strider imod det der er vedtaget i Mål & Rammer af Herning kommune, og imod den til enhver tid gældende husaftale, som er indgået mellem centerrådet og hjemmeplejen.

Centerrådet indkalder til årsmøde ved opslag på Kastaniegaarden, opslaget skal indeholde en dagsorden for årsmødet, og være bekendtgjort mindst to uger før afholdelse af årsmødet.

Regnskabsåret følger kalenderåret 01/01 til 31/12.

Årsmødet afholdes i januar kvartal. Årsmødet kan, hvor andet ikke er vedtægtsmæssig vedtaget, ved absolut flertal. (Over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer blanke stemmer vedregnes ikke. ) træffe gyldig beslutning i de sager der opført på dagsordenen, alle medlemmer i henh. Til § 4 har ret til at deltage i årsmødet, alle medlemmer har en stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Årsmødet vælger under formandens ledelse en dirigent. Dirigenten afgør om årsmødet er lovlig indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og vedrørende stemmeafgivning. Over det på årsmødet passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

§ 6: Ekstra ordinært årsmøde:

 

Ekstra ordinært årsmøde afholdes når et flertal i centerrådet eller mindst 20 medlemmer skriftlig anmoder herom, med angivelse af det eller de punkter, som ønskes behandlet.

Kravet fremsættes over for formanden, ved dennes forfald næstformanden, årsmødet afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse.

 

§ 7. Dagsorden:

 

Dagsorden til det ordinære årsmøde skal indeholde følgende punkter:

 

1.                   Valg af dirigent.

 

2.                   Valg af stemmetællere.

 

3.                   Centerrådets beretning om husets aktiviteter i det forløbne år.

 

4.                   Godkendelse af det reviderede regnskab.

 

5.                   Behandling af indkomne forslag.

 

6.                   Valg af medlemmer til centerrådet og to suppleanter.

 

7.                   Valg af revisorer og en suppleant.

 

8.                   Eventuelt.

 

§ 8. Forslag.

 

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på årsmødet, skal skriftlig være indgivet til formanden, senest en uge før årsmødet afholdes. Forslag om vedtægtsændring dog senest tre uger før årsmødet afholdes.

 

§ 9. Centerrådets sammensætning og valg m.v.

 

Centerrådet består af 8 medlemmer, som er sammensat af 7 medlemmer, som er valgt på årsmødet, og aktivitetsmedarbejderen som er født medlem, uden stemmeret.

Medlemmerne vælges for 2 år. I lige år er 3 medlemmer på valg og i ulige år er 4 medlemmer på valg. Der kan ikke vælges to personer fra samme husstand.

Desuden vælgers der to suppleanter, som deltager i centerrådets møder uden stemmeret og deltager i øvrigt i alt forefaldende arbejde, suppleanterne er på valg hvert år.

Centerrådet vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en sekræter.

Centerrådet udarbejder selv valgregler og forretningsorden for centerrådets møder.

Der udarbejdes en årsberetning til Aktivitet og pleje med beskrivelse af husets aktiviteter og fremtidige overvejelse og ønsker.

Det er formanden, der sammen med en regnskabskyndig fra centerrådet, tegner huset udadtil i økonomisk henseende, over for pengeinstitutter og lignende og foretager de daglige økonomiske posteringer. Eventuelt i samarbejde med en frivillig regnskabskyndig person.

Der kan nedsætte udvalg til varetagelse af bestemte opgaver.

 

§ 10. Vedtægtsændringer:

 

Forslag til vedtægtsændringer optages på årsmødets dagsorden efter i §§ 5. og 8. til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves tilslutning af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal godkendes af Aktivitet og Pleje i Henning kommune, efter indstilling fra centerrådet.

 

 

 

Dato: 23-06-2015

Rettet antal bestyrelsesmedlemmer, så det svarer til det vedtagne på generalforsamlingen 2012

 

Herdis Holm